Quy mô 300 giường.

Địa chỉ: QL45, Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

 

DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL

DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL
DAI AN HOSPITAL